Politica GDPR

Scop

Aceasta Politică stabilește măsurile necesare și responsabilitățile angajaților, membrilor și 

conducerii Asociației „Justiției pentru Minori”, denumită în continuare Asociație pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Domeniul de Aplicare

Prezenta Politică se aplica întregii echipe a Asociației „Justiției pentru Minori” indicând drepturile și obligațiile acestora în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate de către Asociație.

Confidențialitatea și securitatea reprezintă o componentă esențială a derulării optime a

activității Asociației, sens în care prezenta Politică prevede cerințe și reguli imperative pentru protecția tuturor informațiilor, a datelor cu caracter personal, împotriva influențelor naturale, erorilor umane și tehnice, precum și împotriva acțiunilor deliberate care pot provoca pagube materiale, respectiv imateriale, sau care pot duce la încălcări ale legislației. 

Reglementările prezenței Politici vor proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal inclusiv angajați, potențiali angajați, clienți, potențiali clienți, furnizori, potențiali furnizori și beneficiarii serviciilor prestate de către Asociație.

 

Asociația “Justiție pentru Minori”

Localitatea Iași, strada Pantelimon, nr. 14, bloc P15, sc. B, ap 2, parter, jud. Iași, România.

 

  • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Categorii de date cu caracter personal

 

Pentru scopurile Prelucrării menționate mai jos, prelucrăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră, denumite în continuare „Date cu caracter personal”. Datele cu caracter personal vor cuprinde, după caz, atât Informațiile personale ale dumneavoastră, cât şi Categoriile speciale de date cu caracter personal, astfel cum vor fi definite în cele ce urmează.

„Informațiile personale” se referă la: nume şi prenume, data şi locul nașterii, denumirea postului şi a societății/entității din care faceți parte, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail și alte date similare despre dumneavoastră, plăți efectuate, solicitări și proiecte, informații colectate din surse publice și baze de date, alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre.

În plus, în desfășurarea activităților noastre este posibil să prelucrăm următoarele categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate.

 

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în anumite împrejurări, inclusiv:

 

  • În momentul în care solicitați consultanță juridică sau reprezentare din partea noastră;
  • În momentul în care navigați, solicitați informații sau interacționați pe website-ul nostru;
  • În momentul în care se dorește înregistrarea dvs ca membru asociat;
  • În momentul în care ne comunicați voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Scopurile prelucrării

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

 

– Informații în legătură cu evenimentele organizate de Asociație;

– Înscrierea ca membru asociat;

– Oricare alte comunicări, oferirea de consultanță şi alte demersuri pe care le-ați putea solicita, inclusiv reprezentare juridică în instanțele de judecată, tribunale arbitrale sau alte autorități competente;

– În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

– În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom pune la dispoziție, dacă se impune în mod legal, informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a primi aceste comunicări și vă vom oferi posibilitatea de a vă dezabona în orice moment, în cazul în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

 

Temeiul prelucrării datelor dvs cu caracter personal 

 

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:

 

Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;

Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte, sau Prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră;

Utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, respectiv pentru exercitarea obligațiilor şi drepturilor noastre derivând dintr-un contract încheiat cu societatea/ entitatea din care faceți parte, pentru a ne îmbunătăți performanța și modul de lucru și în scopuri administrative și de detectare a fraudei.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru Prelucrarea unor Categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.

 

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment, prin simpla accesare a linkului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.

 

În desfășurarea activității noastre, vă putem transmite Datele cu caracter personal.

 

Asociația va păstra controlul asupra Datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în relația cu respectivii împuterniciți.

 

Altfel, vă vom transmite Datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea sau când ni se impune prin legea aplicabilă sau prin cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel.

 

Securitatea datelor dvs cu caracter personal 

 

Asociația a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității Datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de Date cu caracter personal sau în format tipărit.

 

Perioade de retenție

 

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata relației dumneavoastră stabilită cu Asociația precum și ulterior pentru perioadele de retenție impuse de legislația aplicabilă, iar apoi vor fi arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile, sau eliminate din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

 

Drepturile dvs legale 

 

Dacă v-ați declarat consimțământul cu privire la activitățile de Prelucrare, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrării anterior retragerii consimțământului. 

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

 

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de Date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

 

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.

Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

Dreptul la opoziție: Aveți dreptul la opoziție, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm Datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la opoziție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 

Puteți să vă exerciți drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la Asociația “Justiție pentru Minori”, Iași, strada Pantelimon, nr. 14, bloc P15, sc. B, ap 2, parter, jud. Iași, România.

 

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Ce servicii oferim

Asociația are ca scop crearea unui grup de lucru și a unei platforme online cu profesioniști din domeniul juridic și domenii conexe din România și statele membre UE în vederea îmbunătățirii justiției pentru minori.

Asistență legală & Mediere

Expertiză Socială

Webinarii, Conferințe & Training

Ultimele articole