EnglishFrenchGermanItalianRomanian
Logo JUSTITIE PENTRU MINORI color_450

Studiu de caz - Acord de Mediere, Model

În cadrul ședinței de mediere din data de Z./2021, fixată la cererea dnei. Popescu Maria, s-au prezentat părțile Popescu Maria și Popescu Ion. În urma discuțiilor care au avut loc, părțile au soluționat toate aspectele avute în vedere și au realizat o mediere totală, conform următoarei înțelegeri

ACORD DE MEDIERE nr. __

Încheiat la data de ____

în baza Contractului de Mediere nr. _ din _____

 

 1. Între:
 2. POPESCU MARIA, cetățean român, având CNP ___ , cu domiciliul în _____________, str. ___, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, jud. _______, posesoare a C.I. seria ___ nr. ____/____, eliberată de _______,

 

 1. POPESCU ION, cetățean român, având CNP ___ , cu domiciliul în _____________, str. ___, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, jud. _______, posesor al C.I. seria ___ nr. ____/____, eliberată de _______,

 

în temeiul Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, urmare procedurii de mediere care s-a desfășurat la solicitarea dnei. Popescu Maria, prin care convin următoarele:

 

 1. OBIECTUL ACORDULUI:

Obiectul acordului de mediere îl reprezintă soluționarea pe cale amiabilă a conflictului intervenit între părți, care face obiectul dosarului nr. Y aflat pe rolul Judecătoriei N., privind: forma divorțului, numele de familie pe care să îl poarte soții după divorț, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor după divorţ, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor și la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a acestora,  modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, alte aspecte privind copiii asupra cărora părinții decid împreună sau separat, precum călătoriile copiilor în străinătate, educarea și creșterea acestora, activitățile școlare și extrașcolare, starea de sănătate, grupul de prieteni, rutina zilnică, efectuarea temelor, alimentația, cumpărăturile, îmbrăcămintea, încălțămintea etc.

 

 1. PREZENTAREA SITUAȚIEI DE FAPT:

3.1. Dna. Popescu Maria și dl. Popescu Ion s-au căsătorit la data de .Z./2012, conform certificatului de căsătorie  Seria _  Nr. _ din Registrul de Stare Civilă al Primăriei N. Întrucât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, pe rolul Judecătoriei N. a fost înregistrat la data de .Z./2021 dosarul nr. Y având ca obiect divorț prin acord cu minori. 

3.2. Părțile s-au prezentat la mediator pentru soluționarea pe cale amiabilă a conflictului intervenit între ei și încheierea unui acord de mediere.

 

 1. MOD DE SOLUȚIONARE:

4.1. Noi, părțile: Popescu Maria și Popescu Ion, convenim soluționarea conflictului intervenit între noi prin mediere, sens în care încheiem prezentul acord asupra neînțelegerilor care fac obiectul dosarului nr. Y aflat pe rolul Judecătoriei N., urmând ca instanța de judecată să ia act de voința noastră, cu toate efectele juridice ce decurg din prezentul acord de mediere.

4.2. Noi, Popescu Maria și Popescu Ion, suntem de acord ca divorțul cu care este învestită instanța de judecată să se realizeze prin acordul părților.

4.3. Noi, părțile, suntem de acord ca Popescu Maria să-și păstreze numele de Popescu și după desfacerea căsătoriei.  

4.4. Noi, părțile: Popescu Maria, CNP _ și Popescu Ion, CNP _, convenim în ceea ce privește minorii Popescu Cezar, născut la data de _ în _, conform Certificatului de naștere seria _ nr. _, înregistrat la Primăria N. sub nr. _ din _ și Popescu Andreea, născută la data de _ în _, conform Certificatului de naștere seria _ nr. _, înregistrat la Primăria N. sub nr. _ din _, următoarele:

4.4.1. Autoritatea părintească să fie exercitată în comun.  

4.4.2. Locuința minorilor să fie stabilită la domiciliul mamei Popescu Maria din _____ , str. ___, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, jud. _______.

4.4.3. Tatăl Popescu Ion să achite lunar în favoarea minorilor Popescu Cezar și Popescu Andreea o pensie de întreținere în cotă procentuală de 1/3 raportată la veniturile lunare nete ale acestuia, până la majorat, iar în cazul în care minorii își vor continua studiile după majorat, până la împlinirea vârstei de 26 ani, sumă care va fi achitată până în data de 18 a fiecărei luni.

4.4.4. În favoarea minorilor Popescu Cezar și Popescu Andreea să participăm în mod egal la cheltuielile de creștere, educare, învăţătură şi pregătire profesională conform dispozițiilor art. 402 C.civ. coroborat cu art. 499 C.civ., cu aplicarea dispozițiilor art. 530 C.civ.

4.4.5. Tatăl Popescu Ion să aibă legături personale cu minorii printr-un program de vizită în cadrul căruia să îi preia pe aceștia de la domiciliul mamei și să-i ducă înapoi la expirarea perioadei, astfel:

 1. a) în primul și al treilea weekend din fiecare lună, de vineri orele 18:00 până duminică orele 14:00;
 2. b) în vacanța de vară, între 15 iulie – 30 iulie și 15 august – 30 august;
 3. c) în anii impari, în prima și a doua zi de Paște; în anii pari în prima și a doua zi de Crăciun;
 4. d) în vacanțele intersemestriale, câte ½ din acestea, în care se vor include perioadele prevăzute la art. 4.4.5. lit. c) din prezentul acord.

4.4.6. Minorii să poată călători în străinătate numai cu acordul expres al ambilor părinți.

4.4.7. Regulile cu privire la educarea și creșterea minorilor vor fi aceleași, atât la domiciliul mamei, cât și pe perioada locuirii la domiciliul tatălui.

4.4.8. Aspectele importante cu privire la minori asupra cărora părinții decid împreună sunt: activitățile și performanțele școlare, activitățile extrașcolare (excursii, tabere, cursuri, competiții), starea de sănătate și grupul de prieteni.

4.4.9. Deciziile cu privire la minori ce vor fi luate separat se referă la: rutina zilnică, efectuarea temelor, alimentație, cumpărături, îmbrăcăminte, încălțăminte.

4.4.10. În lipsa părinților, minorii vor fi îngrijiți de bunicii materni sau bunicii paterni, în mod alternativ, în funcție de posibilitățile concrete în fiecare caz.

4.4.11. Schimbul de informații între părinți cu privire la minori se va face prin telefon sau prin orice mijloace de comunicare ce permit transmiterea rapidă a informațiilor.

4.4.12. Minorii să poată menține contactul cu celălalt părinte direct (la domiciliul său) sau prin telefon, ori de câte ori se solicită acest lucru, fie de copil, fie de părinte.

4.4.13. În vacanțe și concedii, pe perioada cât minorii se află la unul sau altul dintre părinți, să poată vizita și locui, în intervalul de timp cuvenit fiecărui părinte, la bunici.

4.4.14. Minorii să poată petrece zile libere cu bunicii materni/paterni la domiciliul acestora, dacă doresc, în intervalul de timp cuvenit fiecărui părinte și să informeze despre această intenție. 

4.4.15. Minorii să poată menține relațiile cu ceilalți membri ai familiei extinse (unchi/mătușe, verișori etc.) și să fie însoțiți de unul dintre părinți atunci când vizitează aceste rude.

4.4.16. Ambii părinți să poată participa la activitățile școlare ale minorilor, ședințe cu părinții, serbări, festivități de premiere sau de sfârșit de an, evenimente speciale (zilele de naștere și zilele onomastice ale copiilor) ori altele asemenea.

4.4.17. Tatăl Popescu Ion să se implice în activitățile extrașcolare ale minorilor, în afara programului de vizită precizat mai sus, cu acordul prealabil al mamei.

4.5. Noi, părțile: Popescu Maria, CNP __ și Popescu Ion, CNP __, cunoscând prevederile art. 326 C.pen. privind falsul în declarații, declarăm că toate informațiile furnizate în prezentul înscris sunt conforme cu realitatea, prezentul acord de mediere reprezintă voinţa noastră liberă şi neviciată, suntem de acord cu toate mențiunile de mai sus și nu mai avem pretenţii, prezente sau viitoare, una faţă de cealaltă, în privinţa încheierii conflictului care face obiectul dosarului nr. Y aflat pe rolul Judecătoriei N.  

4.6. Părțile prezente sunt de acord să se prezinte în faţa Judecătoriei N. pentru a confirma acordul intervenit între acestea.

4.7. Noi, părțile, declarăm că am semnat prezentul după ce l-am citit, fără a avea vreo obiecţie şi fără a fi constrânşi în vreun fel, nici pe parcursul medierii, nici la data redactării sau semnării acordului de mediere.

 

Prezentul acord de mediere se încheie în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, unul pentru mediator și unul pentru Judecătoria N., astăzi, data de .Z./2021, la sediul din _____, str. ___, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, jud. _______.

                                                          

                                                                Semnăturile,

 

MEDIATOR  ________                                                                POPESCU MARIA

 

SEMNĂTURA _______                                                                 SEMNĂTURA ______

 

                                                                                                         POPESCU ION

 

                                                                                         SEMNĂTURA ______

 

 1. COMENTARIU

Art. 64 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, care reglementează regimul juridic al acordurilor de mediere încheiate între soți,  permite rezolvarea prin mediere a neînţelegerilor dintre soţi privitoare la: continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, respectiv a celor care au ca obiect drepturi în privința cărora soții pot dispune potrivit legii.

Înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii, mediatorul depune toate diligenţele pentru a verifica dacă între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situaţii sunt de natură să influenţeze medierea şi decide dacă, în asemenea circumstanţe, soluţionarea prin mediere este potrivită.

Dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

Mediatorul veghează ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, încurajează părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.

Autoritatea tutelară competentă întocmeşte şi eliberează, la cererea mediatorului cu care părţile au încheiat contractul sau la cererea oricăreia dintre părţi, raportul de anchetă psihosocială, care este comunicat solicitantului.

Potrivit art. 64 alin. (11) din Legea nr. 192/2006, acordurile de mediere încheiate de părţi în cauzele care au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor îmbracă forma unei hotărâri de expedient.

Instanţa de judecată nu poate consfinţi acordul de mediere referitor la înţelegerea părţilor privind desfacerea căsătoriei, ci doar acordul de mediere având ca obiect rezolvarea aspectelor accesorii divorţului, conform Deciziei nr. 33/09.12.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii.

Exprimarea de către soți a învoielii acestora privind desfacerea căsătoriei în faţa unui mediator şi încheierea de către aceştia a unui acord de mediere în care consemnează înțelegerea nu poate avea drept consecinţă desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

Acordurile de mediere care consemnează înțelegerile soților referitoare la divorț nu sunt apte să producă efecte juridice în privința desfacerii căsătoriei în sine, însă pot să ateste modalitatea în care soții acceptă divorțul (prin acord, culpă comună sau culpă exclusivă).

Instanţa de judecată urmează a se pronunța, în cazul desfacerii căsătoriei, prin procedura divorțului reglementată de Codul de procedură civilă.

 

 1. INSTANȚA DE JUDECATĂ

Pe rolul Judecătoriei N, Secția civilă, se află judecarea cauzei civile de minori și familie privind pe reclamanta Popescu Maria și pe pârâtul Popescu Ion, având ca obiect divorț prin acord cu minori. La ședință se prezintă ambele părți personal, procedura fiind legal îndeplinită.

Instanța a încercat să împace părțile, însă acestea stăruie în desfacerea căsătoriei.

Reclamanta susține acțiunea formulată, dorește să divorțeze, iar pârâtul personal declară că este de acord cu divorțul.

Părțile arată că s-au înțeles, au urmat procedura medierii care s-a finalizat cu încheierea unui acord de mediere la data de .Z./2021, pe care îl depun la dosar. Părțile depun la dosar ancheta socială efectuată în cauză la domiciliul mamei de către Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei N., adeverințele cu veniturile pe care acestea le realizează și arată că nu mai au alte probe de solicitat.    

Instanța verifică legalitatea acordului de mediere și consimțământul părților, care arată, fiecare în parte, cu privire la fiecare înțelegere din acord, că este în concordanță cu voința lor și sunt conștienți și înțeleg efectele juridice pe care consimțirea acestui acord le va produce.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat, probe de administrat, instanța apreciază că este în stare de judecată și acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamanta solicită admiterea cererii, desfacerea căsătoriei dintre părți, iar pârâtul pune aceleași concluzii de admitere a acțiunii, arătând că este de acord cu desfacerea căsătoriei dintre părți. Cu privire la capetele accesorii, ambele părți solicită instanței să ia act de voința lor potrivit acordului de mediere depus la dosarul cauzei, fără cheltuieli de judecată.

Instanța constată încheiate dezbaterile și rămâne în pronunțare.

Deliberând asupra cauzei, examinând actele și lucrările dosarului și ținând cont de concluziile anchetei sociale efectuate, instanța admite cererea formulată, constată că înțelegerea intervenită între părți nu contravine legii și nici interesului superior al copilului și încuviințează acordul de mediere care întrunește condițiile prevăzute de lege, dispune desfacerea căsătoriei dintre părți încheiată la data de _ și înregistrată în Registrul Stării Civile al Primăriei N, sub nr. X, prin acord și ia act de învoiala părților privind capetele accesorii divorțului pe fiecare capăt de cerere în parte.

 

Întocmit,

Mediator Gherghel Mariana-Oana

Distribuie: